Regulamin

 • Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest chęć podjęcia terapii oraz współpraca ze specjalistami.
 • Przed rozpoczęciem terapii niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a jeśli to konieczne konsultacja kwalifikacyjna.
 • Stan zdrowotny kandydata nie może zagrażać jego życiu (wskaźnik BMI minimum 13).
 • Program terapeutyczny obejmuje psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię zajęciową i edukacyjną.
 • Pensjonariusze pozostają pod opieką fachowców w dziedzinie żywienia.
 • Placówka zapewnia całodobową opiekę.
 • Czas trwania terapii jest cechą indywidualną i zależy od stanu zdrowia, nie może być jednak krótszy niż 5 tygodni.
 • Ośrodek oferuje wsparcie dla bliskich w postaci terapii rodzinnej.
 • Po zakończeniu turnusu terapeutycznego pomagamy zapewnić ciągłość opieki psychologa. 

Pensjonariusz zobowiązany jest do

 1. Aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych programem terapeutycznym,
 2. Przestrzegania norm gwarantujących uczestnikom terapii anonimowość, bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego,
 3. Punktualności i przestrzegania harmonogramu dnia,
 4. Stosowania się do zasad higieny i zachowania porządku we wszystkich pomieszczeniach placówki, okazywania innym szacunku i życzliwości,
 5. Przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od 22.00 do 6.00,
 6. Nie opuszczania ośrodka bez wiedzy personelu,
 7. Wykonywania wszystkich poleceń związanych z terapią i pobytem w ośrodku.
 
 

Przestrzeganie regulaminu stwarza warunki maksymalnej koncentracji na leczeniu.
Nie zastosowanie się do jego zasad spowoduje konsekwencje, ustalane indywidualnie przez zespół terapeutyczny.

REGULAMIN OŚRODKA DO POBRANIA

do góry
Ośrodek terapeutyczny Alira © 2018 - All rughts reserved  |  Design detalstudio.pl